Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti z vadného plnění u zboží zakoupeného spotřebitelem a popisuje postup vyřízení reklamace.

LIFEsport s.r.o.
se sídlem Hlavní 129, 357 47 Krásno nad Teplou, IČO: 252 357 37, DIČ: CZ 252 357 37, zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vl. 11427

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

https://www.kettler.cz

Společnost LIFEsport s.r.o. je při prodeji výrobku povinna spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven příslušnou smlouvou.

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách https://www.kettler.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

I. Práva a povinnosti z vadného plnění

a) Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

b) Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu a záručním listě. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

II. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace a přiložit kopii dokladu o zakoupení.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Postup pro uplatnění reklamace:

 • Reklamaci zboží je obecně nutné uplatnit v místě zakoupení zboží.
 • V případě zakoupení zboží prostřednictvím e-shopu https://www.kettler.cz má kupující spotřebitel možnost uplatnit svůj zákonný nárok na vyřízení reklamace fyzickým dodáním nebo zasláním výrobku na níže uvedenou adresu:

LIFEsport s.r.o., KarlovarskáBusiness Park, Na Hůrce  1091/8, 161 00  Praha 6 - Ruzyně.

 • V případě, že nám bude reklamovaný výrobek zasílán, je potřeba k reklamovanému výrobku přiložit průvodní dopis s  vytištěným a vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete zde.
 • K reklamovanému zboží je nutno také přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem. Reklamované zboží doporučujeme předat kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství.
 • Ve všech případech začíná běžet zákonná lhůta 30 dnů na vyřízení reklamace od data převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Kupujícímu bude také v momentě převzetí vystaven reklamační protokol (písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).
 • Kupující bude v momentě vyřízení reklamace vyrozuměn a to buď telefonicky, nebo e-mailem a je povinen si zboží bezodkladně a v přiměřené lhůtě převzít.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí), nebo
 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), nebo
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému účelu (tedy účelu, jenž není v souladu s povahou zařízení).

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením, nepozorností kupujícího, na poškození vzniklá neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, na výměnu baterií, na poškození živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti či nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů.

V případě, že nebude v reklamačním řízení vada uznána jako záruční povahy, bude o tomto kupující vyrozuměn. Kupujícímu bude dále nabídnuta možnost opravy (v případě že bude uskutečnitelná) na jeho vlastní náklady.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované prodávajícím kupující předloží smlouvu o záruce.
 • že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího;
 • že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně anebo vadu prokáže servisnímu technikovi.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Nahoru