Odstoupení od smlouvy

Pevně věříme, že budete se zakoupeným zbožím spokojeni. Každý zákazník má však dle zákona právo vrátit zboží bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní. Postup a podmínky odstoupení od smlouvy jsou proto předmětem následující sekce.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího, společnost LIFEsport s.r.o., se sídlem Hlavní 129, 357 47 Krásno nad Teplou, IČ 252 357 37, DIČ CZ 252 357 37, zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Plzni, pod sp.zn. C 11427, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

  • e-mailem na adresu info@kettler.cz,
  • poštou na adresu Showroom Kettler, Karlovarská Business Park, Na Hůrce  1091/8, 161 00  Praha 6 - Ruzyně.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. V Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží zpět do dispozice prodávajícího, popř. k prokázání odeslání zboží zpět prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Adresa pro zaslání/navrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy: Showroom Kettler, Karlovarská Business Park, Na Hůrce  1091/8, 161 00  Praha 6 - Ruzyně.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Nahoru